20240205 - 1

Groepsaanbod fiscale rechtsbijstand: wijzigingen vanaf 1 maart 2024

Intro

In een steeds veranderend fiscaal landschap is het voor jou als ondernemer van cruciaal belang om goed geïnformeerd en beschermd te zijn. De fiscale wereld verandert continu, met nieuwe regelgevingen en richtlijnen die impact kunnen hebben op jouw bedrijfsvoering. In dit dynamische klimaat is het essentieel om een partner te hebben die jou niet alleen op de hoogte houdt, maar ook actief ondersteunt in het omgaan met deze veranderingen. Daarom willen we je graag informeren over enkele belangrijke wijzigingen in ons groepsaanbod fiscale rechtsbijstand, die vanaf 1 maart 2024 ingaan.

 

Introductie wachttijd van 1 maand voor nieuwe klanten

Een belangrijke wijziging in ons groepsaanbod is de invoering van een wachttijd van één maand voor nieuwe klanten. Deze maatregel is genomen om te zorgen voor een evenwichtige en eerlijke toegang tot onze diensten. Als je als nieuwe klant directe bescherming nodig hebt, is het aan te raden om je aansluiting vóór 1 maart te voltooien.

Deze wachttijd is bedoeld om een zorgvuldige verwerking van je aanvraag te garanderen en om ervoor te zorgen dat alle klanten de aandacht krijgen die ze verdienen. We willen hiermee ook voorkomen dat er misbruik wordt gemaakt van ons systeem en dat de kwaliteit van onze dienstverlening hoog blijft.

Het is belangrijk om te onthouden dat je inschrijving pas definitief is na ondertekening van de contracten en betaling van de premie. Dit zorgt ervoor dat alle administratieve processen correct zijn afgerond en dat je volledig beschermd bent vanaf het moment dat je dekking ingaat.

Voor meer informatie of een offerte kun je terecht in My Liantis, onder de tegel ‘fiscale rechtsbijstand’. Hier vind je alle benodigde details om een geïnformeerde beslissing te kunnen maken over je aansluiting bij ons groepsaanbod.

 

Uitloopdekking: zonder premie en onbeperkt in tijd

Een zeer positieve ontwikkeling binnen ons groepsaanbod is de aanpassing van de uitloopdekking. Vanaf 1 maart wordt deze belangrijke dekking vrijgesteld van premie en onbeperkt geldig. Dit is een aanzienlijke verbetering, want het betekent dat je, zelfs na het stopzetten van je activiteiten, nog steeds beschermd bent tegen eventuele fiscale controles die betrekking hebben op de periode waarin je verzekerd was.

Deze verandering is ingevoerd om jou als ondernemer een grotere mate van zekerheid en gemoedsrust te bieden. Het is een erkenning van het feit dat fiscale kwesties en controles soms pas jaren na de feitelijke bedrijfsactiviteiten aan het licht kunnen komen. Met deze uitloopdekking ben je verzekerd van continue bescherming, ongeacht de toekomstige ontwikkelingen in je zakelijke leven.

Deze uitgebreide dekking is automatisch van kracht vanaf 1 maart. Je hoeft hiervoor geen extra stappen te ondernemen.

 

Specifieke tariefaanpassingen voor landbouwers

Als je actief bent in de landbouwsector, is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de specifieke tariefaanpassingen die zijn doorgevoerd. Vanaf 1 maart 2024 gelden er nieuwe tarieven voor zelfstandigen of vennootschappen die een landbouwactiviteit uitoefenen en voor hun inkomstenbelastingen gebruikmaken van het landbouwforfait. Deze aanpassing is een directe reactie op de unieke financiële situaties en uitdagingen waarmee jij als landbouwondernemer te maken hebt.

De nieuwe jaarlijkse tarieven zijn zorgvuldig vastgesteld om een eerlijke en evenwichtige bijdrage te waarborgen, rekening houdend met de omvang van je bedrijf:

 • Voor zelfstandigen of vennootschappen met een omzet < € 1.000.000 is het tarief vastgesteld op € 750 per jaar.
 • Voor zelfstandigen of vennootschappen met een omzet > € 1.000.000 is het tarief vastgesteld op € 950 per jaar.

Deze tariefaanpassingen zijn een reflectie van de specifieke behoeften en uitdagingen binnen de landbouwsector. Bestaande klanten zullen via e-mail geïnformeerd worden over deze wijzigingen. Voor nieuwe klanten zullen de nieuwe tarieven onmiddellijk van toepassing zijn.

 

Conclusie

De recent doorgevoerde aanpassingen in ons groepsaanbod zijn een directe reactie op de veranderende behoeften van jou als onze klant en de continu evoluerende fiscale omgeving. Het is belangrijk om te begrijpen hoe deze aanpassingen jouw fiscale strategieën kunnen beïnvloeden en welke stappen je kunt nemen om optimaal gebruik te maken van de nieuwe mogelijkheden. Zit je met vragen of onzekerheden? Maak een afspraak met onze Tudors voor meer informatie. 🤝

20231120 - 1

Nieuwe regeling: relance overuren

De regeling voor relance overuren, effectief van 1 juli 2023 tot 30 juni 2025, is een cruciale maatregel voor ondernemers die gericht zijn op kostenbeheersing en operationele efficiëntie.

20230724 - 1

Waarom voorafbetalingen en geoptimaliseerde sociale bijdragen essentieel zijn voor zelfstandige ondernemers

Intro

Als zelfstandig ondernemer is het van essentieel belang om op de hoogte te zijn van de verplichte sociale bijdragen die je elk kwartaal moet betalen. Deze bijdragen vormen niet alleen een juridische verplichting, maar zijn ook van uiterst groot belang voor de bescherming en waarborging van jouw sociale rechten en sociale zekerheid. In deze blog gaan we dieper in op het belang van voorafbetalingen en geoptimaliseerde sociale bijdragen, en belangrijker nog: hoe ze een meerwaarde kunnen betekenen voor jouw bedrijf.

Het belang van sociale bijdragen

Door aan deze bijdragen te voldoen, draag je actief bij aan diverse sociale voorzieningen die van onschatbare waarde zijn voor jou en jouw gezin. Denk hierbij aan het recht op moederschapsverlof, ziekte-uitkeringen in geval van arbeidsongeschiktheid, en een degelijk pensioen voor de toekomst. Als zelfstandig ondernemer heb je geen werkgever die deze bijdragen automatisch inhoudt, wat betekent dat het jouw verantwoordelijkheid is om deze bijdragen tijdig en correct te voldoen. Door jouw bijdragen te blijven voldoen, ben je verzekerd van een sociaal vangnet en kun je met een gerust hart jouw onderneming voortzetten, wetende dat je beschermd bent tegen onvoorziene omstandigheden die zich kunnen voordoen in het leven van een ondernemer. Het nakomen van deze verplichting is een blijk van verantwoordelijkheid en engagement ten opzichte van jouw eigen welzijn en dat van anderen, en het toont jouw betrokkenheid bij het opbouwen van een solide sociaal stelsel voor iedereen in de maatschappij.

Laten we even dieper ingaan op waarom het zo cruciaal is om jouw sociale bijdragen tijdig te betalen en ze regelmatig te herzien:

Bescherming van sociale rechten

Door regelmatig je sociale bijdragen te betalen, bouw je sociale rechten op. Dit betekent dat je toegang krijgt tot diverse sociale uitkeringen in tijden van behoefte, zoals bij ziekte, arbeidsongeschiktheid, of bij de geboorte van een kind. Het niet nakomen van jouw sociale bijdrageverplichtingen kan leiden tot het verlies van bepaalde sociale voordelen, wat een aanzienlijke impact kan hebben op jouw persoonlijke en financiële situatie.

Voorkomen van onverwachte financiële tegenslagen

Vergelijk sociale bijdragen met het betalen van voorschotten op jouw elektriciteitsfactuur. Als je gedurende het jaar te weinig voorschotten betaalt, loop je het risico geconfronteerd te worden met onverwacht hoge stortingen bij de afrekening. Hetzelfde geldt voor sociale bijdragen. Door regelmatig en op tijd te betalen, voorkom je dat je achteraf met financiële tekorten wordt geconfronteerd.

Optimalisatie van sociale bijdragen

Het is niet alleen belangrijk om tijdig te betalen, maar ook om de verschuldigde sociale bijdragen regelmatig te herzien. Deze bijdragen worden berekend op basis van de winst van het afgelopen jaar. Als je meer winst hebt gemaakt dan verwacht, kan dit leiden tot een afrekening, terwijl verlies in het voorgaande jaar kan resulteren in teruggave van de te veel betaalde bijdragen. Deskundige boekhouder, zoals onze Tudors, kunnen jou helpen bij het optimaliseren van deze bijdragen op basis van jouw financiële situatie en winstprognoses.

Sociale bijdragen bij salaris vanuit vennootschap

Als je een salaris ontvangt vanuit jouw vennootschap, moeten hierop ook sociale bijdragen worden betaald. Dit kan complex zijn, omdat deze bijdragen de bezoldiging van de bedrijfsleider en de vennootschapsbelasting beïnvloeden. Het is essentieel om jouw boekhouder in te schakelen om deze aspecten te optimaliseren en ervoor te zorgen dat je aan de vereiste bezoldigingsdrempel voldoet.

Belastingoptimalisatie

Door jouw voorafbetalingen en sociale bijdragen te optimaliseren, kun je mogelijks profiteren van belastingvoordelen, zoals het verlaagd tarief vennootschapsbelasting. Onze Tudors helpen je graag bij het identificeren van belastingefficiënte strategieën, waardoor je legaal minder belastingen hoeft te betalen en meer geld kunt behouden om in jouw onderneming te investeren.

Conclusie

Tijdige en geoptimaliseerde voorafbetalingen en sociale bijdragen zijn essentieel voor het succesvol runnen van jouw onderneming. Onze ervaren boekhoudexperts staan klaar om jouw financiële situatie te analyseren en te optimaliseren, zodat je kunt profiteren van alle voordelen die sociale rechten en belastingoptimalisatie met zich meebrengen.

Heb je vragen over je verplichtingen en optimalisatiemogelijkheden? Dat is 100% normaal. Ons team staat altijd paraat om jouw vragen te beantwoorden en je te begeleiden in het complexe landschap van sociale bijdragen en belastingen. Aarzel niet om een afspraak te maken met onze Tudors om jouw situatie grondig te bespreken. 🤝

20230703 - 1

Langetermijnsparen: fiscale voordelen en de mogelijke afschaffing

Intro

Bij Tudors Accountancy vinden we het belangrijk om je op de hoogte te houden van recente ontwikkelingen op het gebied van fiscale hervormingen.

Momenteel worden er door Minister van Financiën Vincent Van Peteghem verschillende maatregelen overwogen, waarvan één het potentieel afschaffen van de belastingvermindering in het kader van langetermijnsparen. In deze blog informeren we je over wat dit fiscale voordeel precies inhoudt en hoe je er nog steeds aanspraak op kunt maken.

Langetermijnsparen: wat houdt het in?

Langetermijnsparen biedt belastingvoordelen in de personenbelasting voor diegenen die specifieke uitgaven doen. Het is dan ook een waardevolle mogelijkheid om je financiële situatie te optimaliseren. Door het terugbetalen van een lening of het storten van een premie in een fiscale levensverzekering kun je aanspraak maken op deze belastingvermindering. Het terugbetalen van een lening voor bijvoorbeeld een niet-eigen woning, samen met het storten van premies in een fiscale levensverzekering, opent de deur naar het ontvangen van dit waardevolle fiscale voordeel.

Wat zijn de fiscale voordelen?

Langetermijnsparen biedt aantrekkelijke fiscale voordelen die zeker interessant zijn om te overwegen. De belastingvermindering in het kader van langetermijnsparen bedraagt namelijk 30% van de gedane uitgave, verhoogd met de gemeentelijke opcentiemen die geheven worden op de federale personenbelasting. Dit betekent dat je een aanzienlijk deel van je uitgaven kunt terugkrijgen via belastingvermindering.

Het maximale vrijstelbare bedrag voor langetermijnsparen is afhankelijk van je inkomen, met een absoluut maximum van € 2.350 per belastingplichtige. Als je in staat bent om het absolute maximumbedrag in aftrek te brengen, levert dit een fiscaal voordeel op van € 705 per jaar, zonder rekening te houden met de gemeentelijke opcentiemen. Voor een koppel kan het belastingvoordeel dus oplopen tot wel € 1.410 per jaar. Een belangrijk aandachtspunt is dat langetermijnsparen cumuleerbaar is met het opvullen van de woonbonus, maar alleen als de lening waarop de woonbonus betrekking heeft, is aangegaan vanaf 2015. Als je vóór 2015 een lening hebt afgesloten, is het helaas niet mogelijk om beide fiscale voordelen te combineren.

Met andere woorden: het benutten van het fiscale voordeel van langetermijnsparen is een verstandige strategie om je financiële situatie te versterken en je belastingdruk te verlagen.

Hoe het belastingvoordeel van langetermijnsparen optimaal benutten?

Er zijn verschillende manieren om optimaal gebruik te maken van het belastingvoordeel van langetermijnsparen. Hieronder geven we je een overzicht van twee belangrijke mogelijkheden:

Kapitaalaflossingen van een lening

Een eerste manier om gebruik te maken van het belastingvoordeel is door kapitaalaflossingen van een lening te doen. Er zijn echter specifieke voorwaarden waaraan de lening moet voldoen om fiscaal in mindering te worden gebracht:

 • De lening moet gewaarborgd zijn door een hypothecaire inschrijving. Een hypothecair mandaat is niet voldoende.
 • Je moet volle eigenaar zijn van de woning. Als je gebruikmaakt van een gesplitste aankoop, voldoe je niet aan deze voorwaarde.
 • De lening moet betrekking hebben op een woning die niet jouw eigen woning is, zoals een tweede verblijf of een investeringspand.
 • De lening heeft een minimale looptijd van 10 jaar.
 • De lening moet zijn afgesloten bij een financiële instelling binnen de Europese Economische Ruimte (EER).

Het deel van de kapitaalaflossingen dat in aanmerking komt voor belastingvermindering is beperkt tot een specifiek leningsbedrag, afhankelijk van het jaar waarin de lening is afgesloten. In 2023 bedraagt het maximumbedrag dat recht geeft op belastingvermindering € 78.440. Let op: dit maximumbedrag geldt per woning, niet per afgesloten lening.

Storten van een premie in een fiscale levensverzekering

Een andere manier om het belastingvoordeel te benutten, is door een premie te storten in een fiscale levensverzekering. Deze levensverzekering moet aan specifieke voorwaarden voldoen:

 • De levensverzekering moet een minimale looptijd hebben van 10 jaar.
 • De polis moet worden afgesloten vóór de leeftijd van 65 jaar.
 • De begunstigden bij overlijden moeten je echtgenoot, wettelijk samenwonende partner en/of bloedverwanten tot de tweede graad (ouders, kinderen, broers en zussen) zijn.

De fiscale levensverzekering kan de vorm aannemen van een schuldsaldoverzekering (waarbij de premie dient als risicopremie voor het uitkeren van een specifiek overlijdenskapitaal) of een spaarformule als aanvullende pensioenopbouw (waarbij de premie dient om een kapitaal op te bouwen dat meestal bij pensionering wordt uitgekeerd).

Het opgebouwde kapitaal in de levensverzekering ondergaat een eindtaxatie, die in principe plaatsvindt via een anticipatieve heffing op je 60e verjaardag. Bijdragen die na deze datum worden gestort, blijven onbelast bij uitkering. Het is belangrijk op te merken dat de eindtaxatie minder voordelig is als het contract wordt afgesloten na je 55e verjaardag of als de gestorte premie na die leeftijd wordt verhoogd. In dat geval wordt de eindtaxatie ingehouden op de tiende verjaardag van de eerste storting of premieverhoging, wat minder voordelig is.

Eventuele afschaffing van het fiscaal voordeel

Belangrijk om te vermelden: de voorgestelde fiscale hervorming overweegt ook de afschaffing van deze mogelijkheid om de ruimte in het kader van langetermijnsparen op te vullen. Maar: contracten die vóór eind 2023 worden afgesloten, zouden nog steeds kunnen profiteren van het fiscale voordeel gedurende de volledige looptijd van het contract.

Het blijft afwachten of de afschaffing daadwerkelijk zal worden doorgevoerd, aangezien de fiscale hervorming zich momenteel in de parlementaire voorbereidingsfase bevindt.

Conclusie

Het is zeer waarschijnlijk dat het fiscale voordeel in het kader van langetermijnsparen definitief wordt afgeschaft na dit jaar, met uitzondering van de fiscale voordelen voor bestaande contracten. Als je nog wilt profiteren van het belastingvoordeel van langetermijnsparen, is het belangrijk om vóór het einde van het jaar een lening voor een niet-eigen woning af te sluiten of een fiscale levensverzekering af te sluiten.

Bij Tudors Accountancy staan we altijd klaar om je te voorzien van meer informatie en advies over langetermijnsparen. Contacteer ons en ontdek hoe wij jouw bedrijf kunnen ondersteunen. 🤝

20230605 - 1

Fiscale aftrekbaarheid van elektrische laadpalen voor ondernemingen: wat je moet weten

Intro

Als ondernemer is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de fiscale voordelen die je kunt behalen bij investeringen in elektrische laadpalen, zeker nu de vergroening van het wagenpark en de wijzigingen in autofiscaliteit echt hot topic is. Sinds 1 april 2023 en tot 31 augustus 2024 zijn er enkele interessante maatregelen van kracht die de aftrekbaarheid van kosten voor laadstations verhogen. Uiteraard staan we bij Tudors Accountancy opnieuw klaar om je te informeren over deze mogelijkheden, zonder onnodige poespas.

Hieronder sommen we dan ook even de belangrijkste punten voor je op.

Verhoogde kostenaftrek voor ondernemingen

Ondernemingen, zowel eenmanszaken als vennootschappen, die investeren in een publiek toegankelijk en intelligent laadstation tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2024, kunnen rekenen op een verhoogde kostenaftrek. Dit betekent dat je als ondernemer een groter deel van de investeringskosten kunt aftrekken van je belastbaar inkomen. Met andere woorden, je kunt een aanzienlijk bedrag van de kosten die je maakt voor de aanschaf en installatie van een laadstation in mindering brengen op je belastingaangifte. Dit heeft als direct resultaat dat je minder belasting hoeft te betalen.

Stel je voor dat je een elektrisch laadstation aanschaft en dit publiek toegankelijk maakt op een locatie zoals een winkelcentrum, supermarkt, winkel of kantoor, waar iedereen zijn elektrische auto kan opladen. Door te investeren in zo'n laadstation, kom je in aanmerking voor de verhoogde kostenaftrek.

Wie komt in aanmerking?

Zowel eenmanszaken als vennootschappen kunnen gebruikmaken van de verhoogde kostenaftrek voor elektrische laadpalen. Vzw's komen alleen in aanmerking als ze onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting.

Wat komt in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor de verhoogde kostenaftrek, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

 1. Het laadstation moet nieuw zijn of in nieuwe staat worden verkregen of tot stand gebracht.
 2. Het laadstation moet lineair over minstens vijf belastbare tijdperken worden afgeschreven.
 3. Het laadstation moet publiek toegankelijk zijn, wat betekent dat het beschikbaar moet zijn voor elke derde gedurende de gangbare openingstijden van de onderneming.
 4. Het laadstation moet digitaal gekoppeld kunnen worden aan een beheerssysteem dat de laadtijd en het laadvermogen kan sturen en statusmeldingen kan terugsturen.
 5. Kosten zoals vervoerkosten, installatiekosten, studiekosten en kosten voor elektriciteitscabines die nodig zijn voor de werking van de laadstations komen in aanmerking. Kosten met betrekking tot huisbatterijen worden echter niet gedekt.
 6. Het moet gaan om vaste laadstations en niet om losse laadkabels.

Zoals in puntje 5 vermeld, is het mooie van deze regeling dat je niet alleen kunt profiteren van de initiële aftrek van de kosten van het laadstation zelf, maar ook van bijkomende kosten die ermee gepaard gaan. Denk hierbij aan vervoerskosten, installatiekosten (zoals plaatsing, montage en aansluiting op energiebronnen), kosten voor studies en expertise, en zelfs kosten voor de aanschaf en installatie van elektriciteitscabines die nodig zijn voor de werking van de laadstations. Al deze kosten kunnen worden opgenomen in de totale aanschaffingswaarde van het laadstation en komen in aanmerking voor de verhoogde kostenaftrek.

Verhoogde kostenaftrek

De verhoogde kostenaftrek houdt in dat je een groter percentage van de afschrijvingen kunt aftrekken. De percentages variëren afhankelijk van het tijdstip van investering:

 • Tussen 1 september 2021 en 31 maart 2023: 200% van de afschrijvingen.
 • Tussen 1 april 2023 en 31 augustus 2024: 150% van de afschrijvingen.

Het verhoogde tarief kan worden toegepast vanaf het moment dat het laadstation aan alle voorwaarden voldoet. Het is belangrijk op te merken dat de verhoogde aftrek alleen wordt toegekend voor belastbare tijdperken waarin het laadstation gedurende de hele periode publiek toegankelijk is.

Cumulatie en andere maatregelen

De verhoogde kostenaftrek kan niet worden gecumuleerd met de investeringsaftrek. Daarnaast kan het ook niet worden gecombineerd met de verhoogde investeringsaftrek voor elektrische laadinfrastructuur.

Conclusie

We hopen dat de informatie in deze blog nuttig voor je was. Als je meer wilt weten over deze fiscale aftrekbaarheid voor ondernemingen van elektrische laadpalen, staan onze Tudors uiteraard klaar om je te helpen. We begrijpen namelijk als geen ander de complexiteit van fiscale regelingen en daarom helpen we je graag bij het optimaliseren van je financiële situatie. Onze expertise op het gebied van belastingen en boekhouding stelt ons in staat om je te adviseren en begeleiden bij het benutten van de fiscale voordelen die gepaard gaan met investeringen in elektrische laadpalen.

Contacteer ons en ontdek hoe wij jouw bedrijf kunnen ondersteunen. 🤝

20230522 - 1

Belangrijke wijzigingen in de autofiscaliteit in België: wat betekent dit voor jouw bedrijf?

Intro

Vanaf 1 juli 2023 treden er belangrijke wijzigingen in de autofiscaliteit in België in werking. Deze veranderingen kunnen aanzienlijke gevolgen hebben voor jou als ondernemer. Het is essentieel om op de hoogte te zijn van deze nieuwe regels, zodat je weloverwogen beslissingen kunt nemen met betrekking tot je bedrijfsuitgaven en belastingaangiftes. In deze blog gaan we dieper in op de kern van de nieuwe autofiscaliteitsregels én we leggen je uit wat deze veranderingen concreet voor jou en je bedrijf betekenen.

Recente wijzigingen in de autofiscaliteit in België

De wijzigingen in de autofiscaliteit in België zijn vanaf 1 juli 2023 van kracht. Deze veranderingen hebben directe invloed op je bedrijfsuitgaven en belastingaangiftes. Goed geïnformeerd zijn en de nieuwe regels begrijpen als ondernemer is een absolute must, zodat je weloverwogen beslissingen kunt nemen die passen bij jouw bedrijfssituatie. Deze nieuwe regels zijn een reactie op de groeiende bezorgdheid over klimaatverandering en de noodzaak om de CO2-uitstoot te verminderen, waardoor de overheid heeft besloten om het belastingstelsel aan te passen om de vergroening van het wagenpark te stimuleren. Concreet betekent dit dat er veranderingen worden doorgevoerd in de aftrekbaarheid van autokosten, afhankelijk van de CO2-uitstoot van het voertuig en het type brandstof dat wordt gebruikt.

Gramformule

Allereerst, zullen we het even hebben over de beruchte "gramformule" die jullie ongetwijfeld wel allemaal kennen. Op dit moment wordt de aftrekbaarheid van auto- en brandstofkosten berekend op basis van een ingewikkelde formule. Zo kijken we naar de CO2-uitstoot van het voertuig en het type brandstof om het aftrekpercentage te bepalen. Dat kan variëren van 40% tot 100%, maar let wel op: als je auto een uitstoot heeft van 200 g CO2 of meer, kun je nooit meer dan 40% aftrekken.

Vergroening van het wagenpark

Now, let's get down to business: laten we het hebben over hoe de regering heeft besloten om het wagenpark te vergroenen. Vanaf aanslagjaar 2027 zullen alleen nog maar koolstofemissievrije voertuigen (elektrisch of op waterstof) aftrekbaar zijn. Dit betekent dat fossiele brandstofauto's langzaam maar zeker van het toneel zullen verdwijnen. Maar maak je geen zorgen, er is een overgangsregeling tot en met 31 december 2025.

Wat betekent dit concreet voor jou als ondernemer?

Als je vóór 1 juli 2023 een auto hebt aangeschaft, hoef je je geen zorgen te maken. De kosten van deze auto blijven aftrekbaar zoals ze nu zijn, voor de rest van hun "levensduur". Als je tussen 1 juli 2023 en 31 december 2025 een auto aanschaft op fossiele brandstof, geldt er een overgangsregeling. De aftrekbaarheid van de kosten volgens de gramformule zal geleidelijk afnemen: 75% in 2025, 50% in 2026, 25% in 2027 en vanaf 2028 kun je helemaal niets meer aftrekken.

Vanaf 1 januari 2026 is er geen fiscale aftrek meer voor nieuwe auto's op fossiele brandstof. Dit betekent dat je helemaal niets meer kunt aftrekken van de kosten van de auto en de brandstof. Met andere woorden: het is tijd om afscheid te nemen van die oude manier van rijden… Er is wel een lichtpuntje: voor CO2-vrije voertuigen geldt nog steeds een gunstige regeling. Deze voertuigen stoten geen CO2 uit en zijn daarom voor 100% aftrekbaar.

Als je vóór 1 januari 2027 een CO2-vrij voertuig aanschaft, kun je erop vertrouwen dat je deze aftrek voor de rest van hun "levensduur" behoudt. Vanaf 1 januari 2027 zal de aftrek geleidelijk afnemen tot 67,5% vanaf 2031, afhankelijk van het jaar van aanschaf.

Wat is de volgende stap?

Door op de hoogte te zijn van de wijzigingen in de autofiscaliteit, kun je proactief reageren en de juiste maatregelen nemen om de impact op je bedrijf te minimaliseren. Het kan bijvoorbeeld invloed hebben op je beslissingen rondom het aanschaffen of leasen van nieuwe voertuigen, het beheer van je wagenpark en de budgettering van autokosten. Daarnaast kan het ook gevolgen hebben voor je belastingaangiftes en de berekening van de kosten die je kunt aftrekken.

Conclusie

We begrijpen dat dit allemaal behoorlijk ingewikkeld kan zijn... en net daarom willen we ervoor zorgen dat je op de hoogte bent en dat je de juiste beslissingen kunt nemen voor je bedrijf. Onze Tudors staan dan ook altijd voor je klaar om je te adviseren en te begeleiden bij je boekhouding of je te informeren rond deze nieuwe wijzigingen in autofiscaliteit.

Wil je meer weten over online boekhouden of heb je vragen hebt over de recente wijzigingen in de autofiscaliteit? Aarzel dan zeker niet om contact met ons op te nemen.

We staan klaar om je te helpen met persoonlijk advies en ondersteuning. 🤝

©  Tudors Accountancy BVBA