Indieningstermijnen voor de aangifte in de personenbelasting

Algemeen principe

 • Papieren aangifte: 30 juni 2023
 • Aangifte via MyMinfin (Tax-on-web): 15 juli 2023 (voor zowel burgers als mandatarissen)

Complexe aangifte

 • Papieren aangifte: 30 juni 2023
 • Aangifte via MyMinfin (Tax-on-web): 18 oktober 2023 (voor zowel burgers als mandatarissen)

Aanmoediging voor complexe aangiften

Als de aangifte ten laatste op 31 augustus 2023 ingediend wordt, genieten de belastingplichtigen van een snellere terugbetaling of kunnen zij later betalen.

Forfaitaire grondslagen

Belastingplichtigen die belast worden op een forfaitaire grondslag dienen hun aangifte in uiterlijk op 15 januari 2024.

De belastingplichtigen zullen de indieningstermijn van hun aangifte in MyMinfin kunnen terugvinden.

Termijnen voor de wijziging van het voorstel van vereenvoudigde aangifte

 • Via het papieren antwoordformulier: 30 juni 2023
 • Via MyMinfin (Tax-on-web): 15 juli 2023 (voor zowel burgers als mandatarissen)

Als het voorstel van vereenvoudigde aangifte gewijzigd moet worden door de toevoeging van:

 • winsten en/of baten,
 • en/of bezoldigingen aan meewerkende echtgenoten (wettelijk samenwonenden),
 • en/of buitenlandse beroepsinkomsten,

moet de belastingplichtige of de mandataris ten laatste op 15 juli 2023 een verlenging van de wijzigingstermijn aanvragen.

De aangifte zal dan ten laatste op 18 oktober 2023 (voor zowel burgers als mandatarissen) via MyMinfin (Tax-on-web) ingediend kunnen worden.

Bewaartermijn documenten verlengd

De wettelijke bewaartermijn van uw boekhouding is via een wet van 20.11.2022 verlengd van zeven jaar naar tien jaar.

Welke documenten?

De wettelijk verplichte boekhoudkundige stukken:
 • facturen
 • bankuittreksels
 • grootboeken en dagboeken
 • inventaris
 • contracten, bestelbonnen, professionele agenda’s, briefwisseling en e-mails

Hoe lang?

De termijn werd verlengd van 7 jaar naar 10 jaar (wet van 20 november 2022, Belgisch Staatsblad 30 november 2022). De termijn is van toepassing voor de BTW administratie en de Directe Belastingen.

Vanaf wanneer?

De tienjarige termijn is van toepassing vanaf de boekjaren die verbonden zijn aan aanslagjaar 2023 en volgende. Voorbeeld: Boekjaar 01/01/2022 tot 31/12/2022 dan is de termijn van 10 jaar van toepassing.

Hoe kan je de bewaartermijn berekenen?

 • Voor de directe belasting moet u de 10 jaar (voorheen 7 jaar) berekenen vanaf het jaar of boekjaar volgend op de afsluiting.
 • Voor de BTW is dat vanaf 1 januari van het jaar volgend op de datum van uitreiking van de facturen of de sluiting van het boekjaar.
Voorbeeld: de stukken van het boekjaar 2022 (aanslagjaar 2023) moet u minstens bewaren tot eind 2032.

Uitzonderingen

Investeringen

De facturen van investeringen moet u bewaren tot tien jaar na het het laatste jaar waarin u afgeschreven heeft.

Onroerende goederen

Alle stukken mbt het onroerend goed waarop u BTW heeft afgetrokken moet u 15 of 25 jaar bijhouden. De afgetrokken BTW kan gedurende 15 jaar en sinds 1 januari 2019 ook 25 jaar herzien worden.

Fiscaal overgedragen verliezen

Wanneer uw bedrijf fiscaal overgedragen verliezen aftrekt, dient u de boekhouding van het betreffende jaar te bewaren, ongeacht hoe lang geleden dit was. Het is namelijk noodzakelijk om het oorspronkelijke verlies te kunnen aantonen bij een belastingcontrole, zoals bevestigd door het arrest van Cassatie op 18 oktober 2007. Dit is ook van toepassing op digitale documenten. We adviseren dan ook om de nodige back-ups te nemen van uw documenten.

Nieuw criterium voor de indieningstermijnen

Vanaf aanslagjaar 2023 (inkomsten 2022) zijn de indieningstermijnen voor de aangifte in de personenbelasting gebaseerd op een nieuw criterium: de aard van de inkomsten en de complexiteit van de aangifte. Een langere aangiftetermijn wordt toegekend voor de aangifte als ze één of meerdere van volgende inkomsten bevat en daardoor als complex wordt beschouwd:
 • winsten en/of baten.
 • bezoldigingen aan meewerkende echtgenoten (wettelijk samenwonenden)
 • buitenlandse beroepsinkomsten
Er wordt geen rekening meer gehouden met het feit of de aangifte al dan niet door een mandataris is ingediend. De mandataris of de belastingplichtige kan wel individueel uitstel vragen om ernstige redenen en overmacht.
yuki

6 voordelen van elektronisch factureren

Het elektronisch versturen van facturen heeft verschillende voordelen. Wij raden dan ook aan om gebruik te maken van facturatiesoftware. Indien u wenst kunnen wij u bijstaan in het digitaliseren van uw facturatie.

©  Tudors Accountancy BVBA